Licensavtal

Du samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor (dessa "Villkor") för www.ios-unlocker.com ("Webbplatsen"), som ägs och drivs av iOS-Unlocker Ltd., ett Delaware-företag ("vi" eller " oss") varje gång du använder eller kommer åt webbplatsen, vår programvara ("Programvara") och någon av våra andra produkter eller tjänster som finns på webbplatsen eller via programvaran (tillsammans med webbplatsen och programvaran som häri kallas "Tjänsterna" "). Din användning av tjänsterna är föremål för ditt godkännande och efterlevnad av dessa villkor."Användning" eller "användning" betyder att få tillgång till, installera, ladda ner, kopiera eller på annat sätt dra nytta av att använda programvarans funktionalitet i enlighet med dokumentationen. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte tjänsterna. Varje gång du använder eller använder tjänsterna kommer den aktuella versionen av dessa villkor att gälla. Dessa villkor kommer alltid att finnas tillgängliga på webbplatsen.

Din användning av tjänsterna är också föremål för vår integritetspolicy, tillgänglig på webbplatsen och inkorporerad i dessa villkor genom referens; dessutom samtycker du till att följa våra regler, policyer och procedurer som vi kan publicera på Tjänsterna från tid till annan. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra dessa villkor. Om du har frågor angående dessa villkor, vänligen kontakta oss.

DETTA ÄR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL. OM DU INTE FÖRSTÅR ​​DETTA AVTAL, ELLER INTE GODKÄNNER ATT VARA BUNDEN AV DET ELLER SEKRETESSPOLICYEN SOM REFERENS HÄR, MÅSTE DU OMEDELBART LÄMNA WEBBPLATSEN OCH DU ÄR INTE AUKTORISERAD ATT ÅTKOMMA ELLER ANVÄNDA NÅGON AV TJÄNSTEN. GENOM ATT ÅTKOMMA ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA OCH/ELLER PROGRAMVARAN BEKRÄFTAR DU ATT DU ÄR MINST 18 ÅR (ELLER OM DU ÄR MELLAN 13 OCH 17 ÅR, INKLUSIVT, ATT DU ANVÄNDER/SERVICES SIDA, MJUKVARA ENDAST MED DIN FÖRÄLDRE ELLER FÖRSÄLJARES GODKÄNNANDE), SOM DU ÄR JURIDISKT KUNNA ATT SLÅ I DETTA AVTAL, OCH ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH GODKÄNNER ATT VARA BUNDEN AV DETTA AVTAL.

PROGRAM OCH LICENSER

När de används i dessa villkor ska följande termer ha de respektive betydelser som anges, sådana betydelser ska vara tillämpliga på både singular- och pluralformerna av de definierade termerna:

PROGRAMVARA

"Programvara" avser allt innehåll i nedladdningarna, filerna, skivorna, CD-ROM-skivorna eller andra media som innehåller iOS-Unlocker-programvaran som denna villkor gäller, inklusive men inte begränsat till (A) registrering information, dvs licensnyckel som är unik för ditt registreringsnamn; (B) relaterat förklarande skriftligt material eller filer ("dokumentation"); och (C) Programvaruinstallationsfiler och kodexempel (om några); och (D) eventuella uppgraderingar, modifierade versioner, uppdateringar, tillägg och kopior av programvaran, om några, som tillhandahålls till dig av oss nu eller i framtiden (gemensamt kallat "Uppdateringar").

"Trialversion" betyder en version av programvaran som endast ska användas för att granska, demonstrera och utvärdera programvaran. Eventuella funktionella egenheter, begränsningar eller problem som finns i testversionen är och kommer inte att vara en grund eller anledning för dig att få en återbetalning av en köpt licens. Alla andra återbetalningsfall regleras av och är föremål för iOS-Unlockers återbetalningspolicy.

LICENS

iOS-Unlocker som licensgivaren ger Dig som licenstagare en icke-exklusiv rätt att använda programvaran enligt dessa villkor. Programvaran är skyddad av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal, såväl som andra immateriella lagar och fördrag. iOS-Unlocker förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig. iOS-Unlocker behåller äganderätten till upphovsrätten till och till programvaran.

TILLÅTEN ANVÄNDNING OCH BEGRÄNSNINGAR

ANVÄNDNING

Med förbehåll för din efterlevnad av dessa villkor, ger iOS-Unlocker dig en icke-exklusiv, begränsad, återkallbar, icke-överlåtbar licens att använda programvaran enbart enligt följande:

ÖVERFÖRA

Du får inte överlåta, hyra ut, leasa ut, låna ut, sälja, omdistribuera eller underlicensiera denna programvara, förutom vad som anges häri eller med vårt uttryckliga medgivande och överenskommelse. Du kan dock göra en permanent engångsöverföring av alla dina licensrättigheter till programvaran (i dess ursprungliga form enligt tillhandahållen) till en annan part, förutsatt att vi underrättas om och godkänner överföringen och att innehavaren samtycker till att vara bunden av dessa villkor.

ALLMÄNNA VILLKOR

UPPSÄGNING

Dessa villkor gäller tills de sägs upp. Dina rättigheter enligt denna licens kommer att upphöra av oss automatiskt utan föregående meddelande om du inte följer några bestämmelser i dessa villkor och eller på annat sätt underlåter att betala de avgifter och avgifter, om några, som ska betalas till oss och som är kopplade till din användning av programvaran. Vid uppsägning av dessa villkor ska du upphöra med all användning och förstöra, ta bort eller radera alla kopior, helt eller delvis, av programvaran på din dator eller enhet och i övrigt i din besittning eller kontroll. Alla villkor eller villkor i dessa villkor som i sin klara innebörd ska vara och måste utföras efter uppsägning ska fortsätta att gälla efter uppsägning.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att skadeslösa och hålla oss, våra dotterbolag och våra och deras tjänstemän, direktörer, licensgivare, partners, licenstagare, konsulter, entreprenörer, agenter, advokater, anställda och tredjepartstjänsteleverantörer (tillsammans kallade ”skadeslöshetstagare”) skadeslösa från alla anspråk, skulder, kostnader och utgifter, inklusive rimliga advokatarvoden (sammantaget "Anspråk(n)") som faktiskt eller påstås härröra från din information, användning av tjänsterna eller ditt brott mot dessa villkor. Du samtycker till att vara ensam ansvarig för att försvara eventuella anspråk mot eller drabbas av någon skadeslös person, med förbehåll för den relevanta skadeslösares rätt att delta med ombud efter eget val, och för betalning av skador eller förluster som härrör från alla anspråk mot någon skadeslös, förutsatt att du kommer att inte samtycka till någon förlikning som ålägger någon skyldighet eller ansvar för någon skadelösen utan vårt föregående uttryckliga skriftliga medgivande.

GARANTI DISCLAIMER

DU GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT TJÄNSTERNA ÄR TILLGÄNGLIGA I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA OCH ATT DIN ANVÄNDNING DÄRAV ÄR PÅ DIN EGEN RISK. UTAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNHETEN AV Ovanstående, AVSÄKER VI I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, NÅGON (I) GARANTI FÖR MÖJLIGHET, ELLER II. ) GARANTIER MOT Överträdelse av immateriella rättigheter från tredje part eller äganderätt, (iii) garantier som rör förseningar, avbrott, fel eller utelämnanden i tjänsterna, eller någon del därav, (iv) garantier som rör överföring eller leverans av tjänsterna, (v ) GARANTIER RELATANDE TILL DATA RIKTIGHETEN ELLER KORREKTHETEN, OCH ALLA ANDRA GARANTIER I ANNAT SÄTT RELATANDE TILL PRESTANDA, UNDERLÅTANDE ELLER ANDRA HANDLINGAR ELLER UNDERLATER AV OSS. VIDARE, OCH UTAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNHETEN I NÅGOT AV DEN FÖREGÅENDE, FINNS DET INGEN GARANTI OM ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT MÖTA DINA BEHOV ELLER KRAV ELLER NÅGON ANNAN PERSONS BEHOV ELLER KRAV. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER DU ATT VÅR GARANTI INTE TÄCKER TELEKOMMUNIKATION ELLER INTERNETAVBROTT ORSAKADE AV TREDJE PART ELLER ANNAT UTANFÖR VÅR KONTROLL. TJÄNSTERNA KAN BEGRÄNSAS AV MÅNGA FAKTORER, INKLUSIVE INTERNETENS INNEHÅLLANDE RISKER.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

I DEN UTSTRÄCKNING DET INTE FÖRBJUDS AV TILLÄMPLIG LAG, SKA iOS-UNLOCKER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT MOT DIG ELLER TREDJE PART FÖR PERSONSKADA ELLER NÅGON OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR. DETTA INKLUDERAR, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV DATA ELLER INFORMATION, AFFÄRSAVBROTT ELLER NÅGRA ANDRA KOMMERSIELLA SKADOR ELLER FÖRLUST, SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER RELATERADE TILL DIN ANVÄNDNING AV ANVÄNDNING ELLER I ANVÄNDNING FEST MJUKVARA ELLER APPLIKATIONER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN OAVSETT OAVSETT ANSVARSTEORIN (KONTRAKT, TORT ELLER ANNAT SÄTT) OCH ÄVEN OM iOS-UNLOCKER HAR INFORMATS OM MÖJLIGA SKADOR FÖR T.ex. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR PERSONSKADA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ DENNA BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. OAVSETT, SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER iOS-UNLOCKERS TOTALA ANSVAR MOT DIG FÖR ALLA SKADA ÖVERSTIGA BELOPPET FEMTIIO DOLLAR ($50.00). FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGAR KOMMER ATT GÄLLA ÄVEN OM Ovannämnda åtgärd misslyckas med sitt VÄSENLIGA SYFTE.

INTELLEKTUELL EGENDOM

Tjänsterna skyddas av upphovsrätter, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter och äganderätter (sammantaget "Immateriella rättigheter"), och all obehörig användning av desamma bryter mot dessa villkor och kan bryta mot tillämplig lag. Förutom vad som uttryckligen anges här, ger vi dig ingen uttrycklig eller underförstådd rätt att använda tjänsterna. Du samtycker till att inte kopiera, återpublicera, rama in, ladda ner, överföra, modifiera, anpassa, skapa härledda verk baserat på, hyra ut, leasa ut, låna ut, sälja, tilldela, distribuera, visa, utföra, licensiera, underlicensiera eller bakåtkonstruera någon av tjänsterna . Dessutom samtycker du till att inte vidta några åtgärder som kan göra intrång i våra immateriella rättigheter.

GÄLLANDE LAG

Dessa villkor kommer att styras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien, exklusive dess lagkonfliktprinciper. Dessa villkor ska inte regleras av FN:s konvention om avtal för internationella försäljningar av varor, vars tillämpning uttryckligen är utesluten. Om en domstol med behörig jurisdiktion av någon anledning finner att någon bestämmelse, eller del därav, inte kan verkställas, ska återstoden av denna licens fortsätta med full kraft och verkan. De federala eller statliga domstolarna i eller inom 75 miles från Santa Clara, USA ska vara den exklusiva jurisdiktionen och platsen för alla rättsliga förfaranden som inte är skiljenämnda enligt dessa villkor. I den maximala utsträckning som lagen tillåter, samtycker du härmed till sådana domstolars jurisdiktion och plats och avstår från alla invändningar mot sådan jurisdiktion och plats.

SKILJEDOM

Förutom åtgärder för att skydda upphovsrätten och för att genomdriva en skiljedomares beslut härunder, ska alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår ur eller relaterade till detta avtal eller ett brott mot detta lämnas till och slutligen lösas genom skiljedom enligt reglerna för American Arbitration Association ("AAA") då i kraft. Det ska finnas en skiljeman och en sådan skiljeman ska väljas efter ömsesidig överenskommelse mellan parterna i enlighet med AAA-reglerna. Skiljeförfarandet ska äga rum på den plats i Kalifornien, USA, eller sådan annan plats i USA som bestäms av iOS-Unlocker efter eget gottfinnande. Skiljemannen ska tillämpa lagarna i delstaten Kalifornien på alla frågor i tvist. Skiljemannens slutsatser ska vara slutgiltiga och bindande för parterna och kan införas i valfri domstol med behörig jurisdiktion för verkställighet. Utan hinder av lagen i Kalifornien ska advokatarvoden tilldelas den dominerande parten i skiljeförfarandet.

FULLSTÄNDIG AVTAL OCH AVSKÄRBARHET

Detta villkor utgör hela avtalet mellan dig och iOS-Unlocker avseende användningen av programvaran och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser om sådant ämne. Inga ändringar eller modifieringar av denna villkor är bindande såvida de inte är skriftliga och undertecknade av iOS-Unlocker. Endera partens underlåtenhet att upprätthålla några rättigheter som beviljats ​​enligt detta eller att vidta åtgärder mot den andra parten i händelse av något brott enligt detta ska inte anses vara ett avstående från den parten vad gäller efterföljande upprätthållande av rättigheter eller efterföljande åtgärder i händelse av framtida överträdelser . Alla översättningar av denna licens görs för lokala krav och i händelse av en tvist mellan den engelska och eventuella icke-engelska versioner, ska den engelska versionen av denna licens styra, i den utsträckning som inte är förbjuden enligt lokal lag i din jurisdiktion. Om något villkor eller bestämmelse i dessa villkor förklaras ogiltigt eller omöjligt att verkställa i en viss situation, av någon rättslig eller administrativ myndighet, ska denna förklaring inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av de återstående villkoren och bestämmelserna häri eller giltigheten eller verkställbarheten av det kränkande villkoret eller tillhandahållande i någon annan situation. I den mån det är möjligt kommer bestämmelsen att tolkas och verkställas i den utsträckning som är juridiskt tillåten för att verkställa den ursprungliga avsikten, och om ingen sådan tolkning eller verkställighet är juridiskt tillåten, ska den anses vara avskild från Villkoren.